Communitism vol.II: Identity Isuues Does the land own you or do you own the land?

opencallposter

Communitism vol.II : Identity issues

Does the land own you, or do you own the land?

Ζούμε στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Μεγαλώσαμε σε ένα περιβάλλον απόρριψης της ανατολικής, Βαλκανικής ή νότιας ταυτότητάς μας και πλήρους αποδοχής της «δυτικής κουλτούρας». Ως εκ τούτου, μελετήσαμε εντατικά ευρωπαϊκές γλώσσες και φανταχτερά επαγγέλματα, με ένα συγκεκριμένο στόχο: να ταιριάξουμε στα δυτικά πρότυπα. Ταξιδεύουμε, προσπαθώντας να ταυτιστούμε με κάτι από τις ευρωπαϊκές χώρες. Και όμως, δεν ταυτιζόμαστε πλήρως με τίποτα.

Φαίνεται σαν να είμαστε ένα είδος από μόνοι μας.

Είμαστε ακόμα εδώ, πάντα επιστρέφουμε στην Αθήνα.Είναι δυνατόν να είμαστε υπερήφανοι γι ‘αυτήν; Μέσα σε έναν αιώνα, η Αθήνα έχει αυξηθεί 100 φορές: Από μια πόλη 40.000 μεγάλωσε σε μια πόλη 4.000.000 κατοίκων. Κάπου ανάμεσα στις δυσλειτουργίες, τη γραφειοκρατία, τον επαρχιωτισμό, τη διαφθορά, τους πολέμους και τα καθεστώτα, κάτι πρέπει να έχει πάει καλά.

Έτσι, αποφασίσαμε να πάμε προς τα πίσω και αυτή τη φορά να μην αναζητήσουμε τις επίσημες μαρτυρίες. Να ψάξουμε σε θραυσματικές, ξεχασμένες και ανεπίσημες ιστορίες, για να αναζητήσουμε τι είναι αυτό που μας διαμόρφωσε. Τι πήγε στραβά, το ξέρουμε ήδη. Ψάχνουμε πίσω στις ρίζες μας, για να βρούμε την έμπνευση που χρειαζόμαστε, αν θέλουμε να προχωρήσουμε ενωμένοι.

Έτσι, εστιάζουμε στους άξονες που διέπουν την τοπική καθημερινή ζωή, για να καταλάβουμε πώς αυτή εξελίχθηκε:

Ο Θεσμός της οικογένειας, η παράδοση και η θρησκεία.

Ο τρόπος που τρώμε, πίνουμε και κοινωνικοποιούμαστε.

Κατάφερνε πάντα η γλώσσα μας να μας συνδέει;

Πώς σχετιζόμαστε με τις αρχαίες ρίζες μας;

Τι κάνουμε με τους ήρωες και ηρωίδες μας;

Ποια ήταν τα σύμβολα αυτών των εποχών;

Οι γειτονιές μας και η αίσθηση αστικότητας.

Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την εκπαίδευση.

Και τι γίνεται με τη σεξουαλικότητα και το φύλο;

Προσκαλούμε τους τοπικούς καλλιτέχνες* να φέρουν την έμπνευση και τις πρακτικές τους, έτσι ώστε να σχεδιάσουμε μια σειρά από εργαστήρια μαζί. Για κάθε εργαστήριο θα είναι υπεύθυνος ένας καλλιτέχνης, και θα συνεργαστεί με το δημιουργικό κοινό μας*, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών εβδομάδων του Μαρτίου. Τα παραγόμενα έργα θα παρουσιαστούν στο δεύτερο event του Communitism το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου.

Στο πρώτο event του Communitism , φιλοξενήσαμε εργαστήρια upcycling, θεατρικού κλόουν και οικειοποίησης της σύγχρονης τέχνης. Σας προσκαλούμε να αυτοσχεδιάσετε, με μόνο όρο η πρότασή σας να ακολουθεί τον κεντρικό σκοπό του event, ο οποίος είναι να αναμίξει τους τοπικούς καλλιτέχνες με το κοινό τους, προωθώντας την κοινοτική δράση (communtity acting).

Αν είστε καλλιτέχνης που επιθυμεί να συμμετάσχει, αλλά δεν έχετε συγκεκριμένη πρόταση, συμπληρώστε την αίτηση συμπληρώνοντας «Communitism project» στον τίτλο, αφού θα υπάρξει μια σειρά από projects που θα οργανωθούν από εμάς.

Mετά τη λήξη της περιόδου υποβολής θα ακολουθήσει μια συλλογική συνάντηση με τους επιλεγμένους καλλιτέχνες, στην οποία θα σχεδιάσουμε το σύνολο του προγράμματος μαζί.

Η προθεσμία υποβολής είναι στις 4 Φεβρουαρίου 2017

* Δημιουργικό κοινό: άνθρωποι που δεν είναι απαραίτητα καλλιτέχνες, αλλά αισθάνονται την ανάγκη να εκφραστούν.

* Τοπικοί καλλιτέχνες: καλλιτέχνες που κατοικούν στην Αθήνα, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους.

____________________________________________________________________

Communitism vol.II : Identity issues

Does the land own you, or do you own the land?

We live in Greece, we live in Athens. We were brought up to reject our eastern, balkan or southern identities and embrace “western culture”. Therefore we studied intensively european languages and fancy professions, with one certain goal: to fit the Western standards. We travel, trying to identify with something from European countries. And yet, we do not fully identify with anything.

We seem to be a kind of our own.

We are still here, always returning to Athens.
Is it possible that we are proud of it? In one century, Athens has grown a 100 times: From a town of 40.000 it grew into a city of 4.000.000 people. Somewhere between the dysfunction, the bureaucracy, the provincialism, the corruption, the wars and the regimes, something must have gone well.

So, we decided go back and this time not look for the official testimonies. To scoop between the fragmented, lost and unofficial stories, to find what it is that formed us. What is wrong, we know it already. We are looking back to our roots, to get the inspiration that we need, if we are to move forward united.

So we focus on the axes that rule local everyday life, to figure out how they evolved:

Family, tradition and religion.

The way we eat, drink and socialize.

Did our language always manage to connect us?

How do we relate to our ancient roots?

What do we do with our heroes and heroines?

Which were the symbols of these times?

Our neighborhoods and our sense of urbanity.

The way we perceive education.

And what about sexuality and gender?

We invite local artists* to bring in their inspiration and practices, so that we design a series of workshops together. In each workshop will be lead by an artist, working together with our creative audience*, during the last three weeks of March. The produced artwork will be presented in Communitism’s second event in the last weekend of March.

If you are an artist wishing to participate, but with no certain project in mind, do fill in the application , citing “Communitism project” in the title, since there will be a series of projects to be organized by us.

A collective meeting with the selected artists will follow the submission period, in which we will design the entire programme together.

The Submission deadline is on 4 February 2017

*creative audience: people who are not necessarily artists but feel the need to express themselves
*local artist: artists who reside in Athens, regardless of their nationality

______________________________________________________________________

Advertisements